EEC เตรียมเปิดพื้นที่ Sandbox! หนุนพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีด้านการบิน ดาวเทียมนำร่องและอากาศยานไร้คนขับ

ปัจจุบันนี้ อุตสาหกรรมอากาศยานและอากาศยานไร้คนขับกำลังเร่งสร้างกลยุทธ์ที่ชัดเจน (ภายในเมษายน 2564) ในการใช้ประโยชน์จากกำลังคนที่มีความสามารถ และเครื่องมือที่มีอยู่ในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP/GISTDA) มาแสดงบทบาทนำ เพื่อช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศและชิ้นส่วนอากาศยาน โดยเริ่มจากโครงการลงทุนสถานีดาวเทียมร่วมกับหน่วยงานเอกชนต่างประเทศที่ดำเนินการอยู่แล้ว แต่จำเป็นต้องปรับทิศทางให้ถูกต้องและวัดผลลัพธ์ได้ กล่าวคือต้องสนับสนุนให้ SKP/GISTDA ทำการออกแบบสำหรับส่วนประกอบ/ระบบเชิงพาณิชย์มากขึ้น ภายใต้อัตราส่วน งบบูรณาการอีอีซี:สิ่งของ/เงินสดจากเอกชน:การลงทุนในอุตสาหกรรม ที่เท่ากับ 1:5:100 รวมถึงเปิดพื้นที่ sandbox เพื่อศึกษาสิทธิประโยชน์และโครงสร้างพื้นฐานภายในพื้นที่ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบินและอวกาศของไทย เช่น การใช้เทคโนโลยีดาวเทียมระบุตำแหน่ง GNSS ให้เป็นการบริการตามพื้นที่ การพัฒนาระบบปฏิบัติการวางแผนเส้นทางการบิน ซึ่งเติบโตขึ้นอย่างมากในปัจจุบันและวางแผนระบบถ่ายภาพของดาวเทียมไทยโชต

กลยุทธ์ที่เร่งสร้างนี้ขั้นต้นจะเน้นสองอุตสาหกรรมนำร่องก่อน ก็คือ

(1). อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมวงโคจรต่ำทั้งระบบภาคพื้น (Low-Orbit Satellite, JV MU-Space และ Tesla) และการผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมขนาดเล็ก และ

(2). อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) โดยเน้นสามแพลตฟอร์มในการใช้งาน คือเกษตร/การสำรวจ/ความปลอดภัย 

หากกลยุทธ์เหล่านี้ประสบความสำเร็จ จะทำให้เกิดการขยายสู่โครงการอื่นต่อไปเพื่อเสริมสร้างภาคอุตสาหกรรมและต่อยอดทางธุรกิจ เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจอวกาศ หรือ Space Economy ในประเทศไทยได้ในที่สุด

หมายเหตุ

“Manufacturing Expo” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล