Manufacturing Expo Logo
21 - 24 มิถุนายน 2566

ข่าวและสื่อ

ยินดีต้อนรับสมาชิกสื่อมวลชนทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของงาน “แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2024” นี่เป็นศูนย์รวมแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับงาน ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดไปใช้ประกอบการเขียนข่าวหรือเพื่อประชาสัมพันธ์

eNewsletter 2024

eNewsletter#1

eNewsletter 2023

2023 e-Show Daily

e-Show Daily #1

21 มิถุนายน 2566

e-Show Daily #2

22 มิถุนายน 2566

e-Show Daily #3

23 มิถุนายน 2566

e-Show Daily #4

24 มิถุนายน 2566

DOWNLOAD

We always appreciate the support from the media and are always at your disposal for information. You can download the exhibition's logos from this page to use in your media. Please be reminded that each logo is a property of RX Tradex and can only be used for the news coverage of the exhibition.  

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานและบริการสำหรับสื่อมวลชนได้ที่:

คุณเพียงรวี ปาณศรี

T. 0 2686 7218

E. [email protected]

หมายเหตุ

“Manufacturing Expo” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล