EEC บูม 5G! …เดินหน้าสู่เมืองเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล: Smart City

 

ความคืบหน้าของงาน EEC วันนี้ กำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ตั้งแต่ประสานจัดการโครงสร้างพื้นฐานหลายเรื่องเช่น โครงสร้างพื้นฐานรถไฟความเร็วสูง สนามบินอู่ตะเภาและมหานครการบิน การพัฒนาท่าเรือ การคมนาคมทั้งทางถนน-ระบบรางคู่ ล่าสุด! การจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมยุคใหม่อย่าง 5G ดำเนินการแล้วกว่า 80 % ของพื้นที่

การวางโครงสร้างของเมืองให้สามารถรองรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน EEC ซึ่งถูกวางเป้าหมายให้เป็นเมืองเศรษฐกิจของไทย การส่งเสริมความพร้อมด้าน 5G จะทำให้ทุกหน่วยงานสามารถติดต่อสื่อสารได้ทันที เกิดความราบรื่นในการประสานงานและใช้ชีวิต และทำให้การพัฒนาในแง่อื่นๆ เช่นการสร้างชุมชนอัจฉริยะ (Smart City, Digital Hospital, Industry 4.0) การต่อยอดภาคการผลิต การสร้างธุรกิจใหม่จาก 5G (e-commerce, e-medicine อื่นๆ) การจัดเก็บข้อมูลในคลาวด์ และการสั่งการหุ่นยนต์และ AI เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด โดยข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการติดตั้งเสาสัญญาณ 5G ไปแล้วกว่า 80% ของพื้นที่ใน EEC  นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนให้ทุกบริษัทที่มาลงทุนด้านดิจิทัลในพื้นที่ ร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน คาดว่าภายใน 3 ปี สามารถพัฒนาบุคคลากรที่มีความชำนาญด้านหุ่นยนต์ และ Automation และดิจิทัลสู่ภาคอุตสาหกรรมถึง 115,282 คน

หมายเหตุ

“Manufacturing Expo” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล