Manufacturing Expo Logo
21 - 24 มิถุนายน 2566
Total Smart Solution บริการใหม่จาก สถาบันไทย – เยอรมัน ที่จะแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง ซึ่งทางสถาบันจะใช้เทคโนโลยีและบุคลากรที่เชี่ยวชาญที่มีอยู่รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรเพื่อมอบบริการนี้ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

สถานการณ์โควิดกระตุ้นการพึ่งพาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

จากสถิติการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ของอุตสาหกรรมการผลิต เช่น ยานยนต์ ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ และหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในช่วงครึ่งปีแรกขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการระบาดของโควิด-19 ที่กระตุ้นความต้องการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตสำหรับใช้ในโรงงาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและยารักษาซึ่งต้องพึ่งพาแรงงานจำนวนมากและมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน การนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ในโรงงานมากขึ้นจึงช่วยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตให้มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น รวมทั้งตอบสนองต่อมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม สอดรับกับวิถีการทำงานแบบยุควิถีใหม่ที่มีแนวโน้มจะดำเนินต่อไปในระยะยาว

สถาบันไทยเยอรมัน เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ในปัจจุบัน สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ได้ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยส่งเสริมแนวทางมาตรการจากภาครัฐ ดังนี้

มาตรการที่ 1: มาตรการด้านการกระตุ้นอุปสงค์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต/ธุรกิจบริการให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเป็นหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Demand Driven)

มาตรการที่ 2: มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ System Integrator (SI) ในประเทศไทย โดยผลักดัน System Integrator (SI) ให้มีจำนวนเพียงพอทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในอนาคต

มาตรการที่ 3: มาตรการสร้างความเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทานทางด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Eco-System for Robotic supply chain) เริ่มจากความต้องการของอุตสาหกรรม สู่ผู้ออกแบบ ผู้จำหน่าย ผู้ผลิตชิ้นส่วน ผู้บูรณาการระบบ ตลอดจนการซ่อมบำรุง

มาตรการที่ 4: มาตรการดำเนินการ Center of Robotics Excellence (CoRE) เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนและเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยสถาบันไทย-เยอรมันทำงานในฐานะทีมเลขา เพื่อบูรณาการความร่วมมือผ่านเครือข่ายหน่วยงานชั้นนำของประเทศ ด้วยการประเมินระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมด้วยดัชนีประเทศไทย 4.0 รวมถึงการพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาบุคลากร การยกระดับและสร้างมาตราฐาน SI การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศ เป็นต้น

ยกระดับอุตสาหกรรมไทยด้วย “Total Smart Solutions” บริการใหม่จากสถาบันฯ

สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลใหญ่หลวงต่อการดำเนินงานและการพัฒนาด้านต่างๆ ของโรงงาน ทำให้ผู้ประกอบการต้องแปรวิกฤตเป็นโอกาสโดยปรับตัวทั้งด้านการผลิตและการบริหารจัดการให้มีความสามารถในการแข่งขันต่อไป ซึ่ง TGI สามารถให้การสนับสนุนการปรับตัวนี้ ตามพันธกิจหลักของการ​เป็นกลไกของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  แม่พิมพ์ เครื่องจักรและระบบดิจิทัล โดย​ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี และบุคลากรให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงการ​เป็นศูนย์พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 มากขึ้น โดยช่วงนี้ TGI กำลังพัฒนาเครือข่ายการให้บริการในชื่อ Collaborative Solution platform (CSP) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้เป็นเครือข่ายที่ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกัน ผ่านหลักการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างผู้ผลิต ผู้ใช้ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัย เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งในยุคอุตสาหกรรม 4.0

แต่ละองค์กรที่ร่วมเป็นเครือข่ายล้วนมีความเข้มแข็งคนละด้าน ดังนั้นการบูรณาการเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมร่วมกัน จะส่งผลต่อเนื่องให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตและยกระดับได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางการให้บริการใหม่ของ TGI ที่เรียกว่า “Total Smart Solutions” ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง โดยการนำความต้องการของลูกค้ามาวิเคราะห์หาทางแก้ที่ครอบคลุมความต้องการของผู้ประกอบการทั้งหมด เช่นในหนึ่งปัญหาหรือความต้องการอาจจำเป็นต้องใช้ทั้งเทคโนโลยี การบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรไปพร้อมกัน โดยสถาบันจะใช้เทคโนโลยีและบุคลากรที่เชี่ยวชาญที่มีอยู่ รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรเพื่อมอบบริการนี้ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบันเครือข่ายความร่วมมือของ TGI มีทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลัย สมาคมวิชาชีพ และเอกชนเจ้าของเทคโนโลยีจำนวนมาก

งานแสดงสินค้ามอบโอกาสสำคัญเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจให้ก้าวไกลในระดับสากล

งาน “แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป” จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมากผ่านงานแสดงสินค้าและงานสัมนา รวมทั้งการเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการได้พบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมการผลิต รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการก่อให้เกิดการจับคู่ธุรกิจเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ความเป็นอุตสาหกรรม 4.0 เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีและการลงทุน ที่เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนให้ให้เศรษฐกิจไทยเติบโตรุดหน้าอย่างมั่นคง